Kallelse
Till ordinarie föreningsstämma
BRF Salladsåkern
Onsdagen den 11:e Maj kl. 19.30
Annexet, Skälby Gård


Vid föreningsstämman kommer följande punkter att behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman
 2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet (samt vid behov vara rösträknare)
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Fråga om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga anmälda ärenden (Inga ärenden inkomna)
 17. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

OBS!
Då den vi inte har hunnit få den tryckta årsredovisningen från
föreningens förvaltare ännu så kommer denna att delas ut
separat under nästa vecka (vecka 17), vill ni redan nu läsa
igenom denna så finner ni den i digitalt format på föreningens
hemsida www.salladsakern.se.


Järfälla den 20:e April 2022
Styrelsen, BRF Salladsåker

Inbjudan till stämma och Årsredovisning 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *