Salladsbladet – Juni 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Möjlighet att återvinna glas i föreningens Miljörum
Sedan några veckor tillbaka så finns möjligheten att sortera såväl färgat som ofärgat glas i
föreningens båda miljörum. Tänk på att skölja ut de glasflaskor och glasburkar som ni
källsorterar för att undvika odör i miljörummen.
Vi vill även åter en gång påminna om vikten av att sköta källsorteringen enligt de
anvisningar som finns tillgängliga, styrelsen kommer inte själva att hantera felsorterat
avfall utan detta har redan, och kommer även i framtiden att rendera i stora merkostnader
för föreningen då de entreprenörer som hämtar avfallet ålägger oss höga straffavgifter för
felsorterat avfall.

Översikt av föreningens förvaltningsavtal
Då styrelsen på senare tid noterat att kvaliteten hos föreningens nuvarande förvaltare SBC
har varit sviktande så har styrelsen från och med årsskiftet valt att bryta avtalet med SBC
gällande såväl den ekonomiska som tekniska förvaltningen.
Ett intensivt arbete pågår nu för att hitta förvaltare inom dessa både områden som kan
möta föreningens behov till en rimlig prislapp, och framför allt, utan dolda merkostnader.
Gällande den ekonomiska förvaltningen så har vi efter noggranna utvärderingar valt att
from årsskiftet anlita Järfälla Redovisning AB.
Gällande den tekniska förvaltningen så pågår fortsatt utvärdering av de fyra offerter som vi
hittills tagit in, vi återkommer med mer kring detta så fort vi har gjort klart med en ny
teknisk förvaltare.

Större läckage åtgärdat
Efter påbud från uppmärksamma boende så påträffade vi en större läcka på
varmvattenreturen till undercentralen runt länga 70-76 och länga 78-84. Denna läcka är nu
åtgärdad och efterkontroller sker under kommande vecka. På senare tid så har föreningen
tyvärr dragits med flertalet läckor på föreningens olika rörledningar, rören börjar helt
enkelt bli slitna och vi tittar just nu på vilken effekt det skulle generera att göra en större
insats kring detta för att undvika dessa akutåtgärder i framtiden.
Vi vill även passa på att önska er en glad sommar!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Glassortering i soprummen

Då vi haft en del problem med att det ställs glas i soprummen har föreningen bestämt att ta kostnaden för att ställ ain sorteringskärl för glas i soprummen.

Precis som med de andra kärlen är det mycket viktigt att man sköljer av förpackningarna ordentligt innan de kastas så att vi kan ha en trevlig miljö i soprummen.

Tänk även på att ni inte slänger metall eller plast så som korkar och lock i dessa behållare. Det enda som skall kastas i dessa är glas! Det är inte heller tillåtet att slänga dricksglas, vaser och annat i dessa behållare… Endast rengjorda glasförpackningar!

Tack

Styrelsen

Salladsbladet – Maj 2022

Hej,
Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Styrelse för räkenskapsåret 2022-2023
Föreningens årsstämma hölls Onsdagen den 11:e Maj, intresset var stort och engagemanget
väldigt högt vilket vi styrelsen ser som mycket trevligt och positivt.
Styrelsen har nu haft det konstituerande mötet och styrelsen och dess ansvarsområden ser
ut enligt följande:

Jan Hajdus, Ledamot – Ordförande
Christian Skoog, Ledamot – Sekreterare, Mail/post
Jimmy Bergman, Ledamot – Mail/post
Diana Jensen, Ledamot – Kassör
Mikael Staverud, Ledamot – Brandskydd, Mail/post
Owe Lundgren, Ledamot
Izla Sao Pedro, Suppleant
Johan Persson, Suppleant – Hemsida, Facebooksida

Städ / Fixardag
Då vi pga situationen med COVID-19 de senaste två åren inte kunnat genomföra någon städ
och fixardag i föreningen så vill vi i styrelsen nu gärna återuppliva denna trevliga och för
föreningen nyttiga tradition. Därför kommer årets städ och fixardag att äga rum
Lördagen den 18:e Juni
Vi samlas på basketplanen kl. 10.30 för fördelning av uppgifter. Runt kl. 12.00 kommer även
föreningens medlemmar att bjudas på grillad korv, läsk, saft och fika där vi även kommer
att erbjuda kycklingkorv och vegetarisk korv som alternativ.
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att vara med under denna dag!

Tillgång till lånesaker i föreningen
Vi vill påminna om att man som boende i föreningen vid behov har möjlighet att förutom
släpvagnen även låna trädgårdsredskap så som krattor, häcksaxar, löv blås, gräsklippare
etc. Ta kontakt med någon ur styrelsen så hjälper vi er med detta.
Gällande släpvagnen så kostar denna 50kr per tillfälle/dag att låna. Betalningen ska ske
kontant i förskott, vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot Swish eller liknande.
Betalningen är till för att få in medel till underhåll och besiktning av släpvagnen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Inbjudan till stämma och Årsredovisning 2021

Kallelse
Till ordinarie föreningsstämma
BRF Salladsåkern
Onsdagen den 11:e Maj kl. 19.30
Annexet, Skälby Gård


Vid föreningsstämman kommer följande punkter att behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman
 2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet (samt vid behov vara rösträknare)
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Fråga om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga anmälda ärenden (Inga ärenden inkomna)
 17. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

OBS!
Då den vi inte har hunnit få den tryckta årsredovisningen från
föreningens förvaltare ännu så kommer denna att delas ut
separat under nästa vecka (vecka 17), vill ni redan nu läsa
igenom denna så finner ni den i digitalt format på föreningens
hemsida www.salladsakern.se.


Järfälla den 20:e April 2022
Styrelsen, BRF Salladsåker

Salladsbladet – Mars 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Skyddsrum
På förekommen anledning utifrån det förändrade världsläget har vi fått in lite frågor
gällande skyddsrum och vad som gäller kring detta. Svaret på detta är att vi har ett
skyddsrum i föreningen, detta skyddsrum är beläget på samma yta som vi har tvättstugan
idag. Se bild nedan.

Byte av tak
Byte av tak på längorna 54-60 samt 62-68 är nu genomfört och slutbesiktning har
genomförts utan anmärkningar.
Vi är nu inne i slutfasen av takarbetena för denna gång, det som återstår är att vi i skrivande
stund installerar dubbelgips på vindarna i längorna: 10-16, 70-76 samt 78-84, detta för att
brandsäkerheten på dessa vindsutrymmen skall möta idag gällande krav från myndigheter.

Misskötsel av soprum skapar merkostnader
Föreningens uppdaterade soprum är nu färdigställda och tagna i bruk. Tyvärr så har detta
medfört att en hel del merjobb för styrelsen då sophusen helt plötsligt har börjat misskötas
och styrelsen har fått gå dit och sortera om. Avfallet läggs på fel ställe och i vissa fall ställs
otroligt nog även glas på golvet bredvid kärlen, föreningen har ingen hantering av glas i
dagsläget och dessa skall lämnas på kommunens anvisade miljöstationer. Detta medför att
föreningen får merkostnader på fakturorna för sophämtning, merkostnader som
naturligtvis betalas av föreningen och dess medlemmar och i förlängningen kan ha en
inverkan på beslut gällande framtida avgiftshöjningar.
Vi kommer att sätta upp tydligare skyltar vad som gäller för det olika kärlen så fort vi fått
hem dessa, men vi ber att verkligen tänka till vad ni slänger i vilka kärl.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Februari 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Byte av tak på två längor
Arbetet med byte av taket på länga 54-60 är nu slutfört och bytet av taket på länga 62-68
pågår för fullt. Länga 62-68 beräknas att vara färdigställd med nytt tak i mitten av vecka 10.
När denna är färdigställd så kommer inleder vi sista steget gällande takrenoveringar för
detta år, detta steg innebär att vi behöver göra lite kompletteringar gällande brandskyddet
på vindarna i de huslängor där vi bytt tak de senaste åren. Just nu sitter det enkelgips på
väggarna mellan lägenheterna uppe på dessa vindar, dessa kommer att kompletteras med
ytterligare ett lager gips. Vi återkommer till berörda hushåll under Mars månad.

Renovering av soprum
Som vi tidigare meddelat så har föreningen en skyldighet att anpassa soprummen efter idag
gällande krav från kommunen. Vi har nu färdigställt renoveringen av föreningens båda
sophus vilket förutom en ordentlig uppfräschning har inneburit att vi har byggt bort
nedkastluckorna och ersatt dessa med att man via en blippfunktion nu fysiskt går in i
sophuset för att lämna sitt avfall.
Samtliga lägenhetsinnehavare i föreningen har kvitterat ut sina blippar (2st/hushåll).

Nästa steg i denna process är att vi under det kommande veckorna kommer att installera
ett sanitetssystem i de båda soprummen. Detta system är såväl miljö- som hälsovänligt.

Det är mycket viktigt att vi tillsammans hjälps åt att hålla ordning och reda i dessa sophus,
om vi inte lyckas sköta detta så kommer det att innebära merkostnader för föreningen från
såväl förvaltare som sophämtningsleverantör.

Uppdaterat avtal med Tele 2 (fd. ComHem)
Styrelsen har nu förhandlat fram ett nytt gruppavtal med bredband och TV leverantören
Tele 2. För att kunna ta del av de uppdateringar som har gjorts så behöver varje enskilt
hushåll själva kontakta Tele 2 och meddela sin val. Bifogat till detta Salladsblad finner ni
information om de nya villkoren samt hur ni går till väga för att ta del av dessa.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Sopsorteringen

Som ni vet har vi de senaste veckorna renoverat soprummen för att kunna komma igång med sopsortering.

Nu är allt klart och vi kan köra igång. För att ni skall komma igång kan ni gå förbi ert soprum och hämta upp en påshållare, två förpackningar påsar, en skrapa och ett informationsblad.

/Styrelsen