Föreningen ligger i Skälby i Järfälla kommun, på gränsen till Stockholms kommun.

Området ligger nära grönområden. Det finns stora möjligheter till friluftsaktiviteter, nära till Viksjö golfbana, sporthall, friluftsbad, elljusspår mm.

Bra kommunikationer

Här finns bra och täta bussförbindelser till T-bana i Vällingby samt till Jakobsberg och Barkarby där pendeltåg och andra busslinjer ansluter.

Kommunal service

I Skälby finns dag- och fritidshem samt låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola finns i Jakobsberg.

Butiker och centrum

I närheten av Skälby finns flera dagligvarubutiker och centrum, t.ex Åkermyntans centrum, Jakobsbergs centrum, Veddesta centrum, Vällingby centrum samt handelsplats Barkarby (Outlet).

Salladsbladet – December 2021

Hej,

Hoppas att ni har det bra nu julen närmar sig och året går mot sitt slut.
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Var uppmärksamma på brandrisken…
Så här i juletider så är det vanligt med tända ljus och öppna lågor i hushållen. Vi vill skicka
en vänlig påminnelse till föreningens medlemmar att vara extra försiktiga och tänka på
brandrisken och alltid ta det säkra före det osäkra när vi hanterar ljus och öppna lågor.

Sopsortering
Styrelsens arbete att anpassa föreningen till Järfälla kommuns krav och regelverk fortsätter.
Vi har nu gjort klart en leverantör av sophanteringstjänster samt lagt upp en plan för vidare
steg i processen. Styrelsen har även röstat igenom en leverantör av en miljövänlig tjänst
vars syfte är att hålla områdets soprum hygieniska och rena från bland annat odör, detta
kommer att installeras i båda sophusen innan vi sjösätter de nya sopsorteringsrutinerna.
Just nu jobbar styrelsen med att få in offerter för att renovera och anpassa föreningens
soprum till de nya sopsorteringsdirektiven från kommunen. Detta innebär att vi under
ombyggnationen kommer att behöva stänga respektive sophus under ett par dagar under
vintern eller våren, självklart återkommer vi med information om detta när det väl är dags.

Råttorna har flyttat från området!
Efter styrelsens senaste uppföljning med Anticimex fastslogs det att råttorna för
närvarande antingen har utrotats eller flyttat från föreningens område vilket vi såklart är
mycket glada över. Nu är det viktigt att vi fortsätter att hålla dessa borta genom att
minimera tillgången på föda i området för dessa fyrbenta (o)vänner.

God Jul och Gott Nytt År!
Detta var det sista ”Salladsbladet” för detta år och vi från styrelsen vill passa på att önska er
en god jul och gott nytt år!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – November 2021

Hej,

Hoppas att ni har det bra nu när vintern är på ingång!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Byte av tak på två längor
På styrelsemötet för November klubbade en enig styrelse igenom att byte av tak på två
längor kommer att genomföras under perioden Januari-Februari 2022. Vi återkommer i
nästa Salladsblad gällande vilka två längor som kommer att få nytt tak denna vända.
Utöver själva taken så kommer i vanlig ordning stuprör och stuprännor bytas samt
snörasskydd installeras.

Sopsortering
Styrelsens arbete att anpassa föreningen till Järfälla kommuns krav och regelverk fortsätter.
Vi har nu gjort klart en leverantör av sophanteringstjänster samt lagt upp en plan för vidare
steg i processen. Styrelsen har även röstat igenom en leverantör av en miljövänlig tjänst
vars syfte är att hålla områdets soprum hygieniska och rena från bland annat odär, detta
kommer att installeras i båda sophusen innan vi sjösätter de nya sopsorteringsrutinerna.

Nytt snöavtal
Föreningens har de senaste fyra åren beställt snöröjning via våran förvaltare SBC. Vi har
inför årets snösäsong valt att säga upp detta avtal av två orsaker. Dels utifrån den feedback
som vi fått till oss från boende i området gällande oaktsam körning, sönderkörda buskar
etc. samt att styrelsen ansåg att SBC´s föreslagna prishöjning på denna tjänst inte var rimlig.
Ny leverantör av dessa tjänster för i år är Stockholms Markpartner, avtalet började gälla
den 1:a November.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Oktober 2021

Hej,

Hoppas att ni har det bra nu när hösten är på ingång!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Råttor
Som vi skrev i det senaste Salladsbladet så har råttorna tyvärr hittat tillbaka till området. Vi
har därför med hjälp av Anticimex satt ut råttfällor runt längorna 10-16, 70-76, 78-84. En
direkt feedback som vi har fått från Anticimex är att råttorna bor under altanerna på
baksidorna och livnär sig på den föda som trillar ner mellan träspringorna i altanerna. Vi
behöver därför er hjälp med att i största möjliga mån täppa till eventuella större hål i glipor
i altanerna så att råttorna för svårt att ta sig in.

Praxis
Vi har tidigare nämnt att eftersom det inte är praktiskt möjligt att få med alla
förhållningsregler och riktlinjer i föreningens stadgar, vi har därför i styrelsen kommit
överens om att fortsättningsvis ta fram olika praxis gällande specifika tillfällen. I dagsläget
finns det praxis gällande parabolantenner samt vad som gäller när man tar in hantverkare
för diverse arbeten i föreningens lägenheter. Båda dessa praxis finns bifogade till detta
Salladsblad.

Framtiden för föreningens sophus
Som knappast har undgått någon så är sophämtningen ett hett diskussionsämne i hela
kommunen just nu, detta då man den senaste tiden infört både separat sortering av
matavfall samtidigt som man inte riktigt haft kapacitet att hämta detta avfall med
tillfredsställande frekvens. Det är från och med år 2023 obligatoriskt för
bostadsrättsföreningar i Järfälla att sortera matavfall separat. Vi håller just nu på att se över
hur detta skall hanteras i just våran förening, men helt klart är att vi kommer behöva se
över föreningens rutiner kring avfallssortering under kommande år. Vi återkommer
självklart mer detaljerat i ärendet så fort vi har bringat klarhet i detta.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – September 2021

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när hösten är på ingång!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Laddstolpar
Styrelsen har de senaste veckorna hört sig för bland föreningens boende gällande intresset
att installera laddstolpar för elbilar på föreningens parkeringsplatser. Detta har resulterat i
att en enig styrelse har beslutat att bordlägga frågan för framtiden då intresset för detta var
för svalt för genomföra denna typ av investering i dagsläget.

Råttor
De senaste månaderna så har råttorna hittat tillbaka till området. Vi har därför med hjälp av
Anticimex satt ut råttfällor runt längorna 10-16, 70-76, 78-84. Samtliga boende i föreningen
behöver även hjälpas åt att minimera tillgången på mat för våra mindre önska gäster.

Brandskydd
Vi håller just nu på och ser över brandskyddet i föreningen. Det som primärt står i fokus är
de allmänna utrymmena så som trapphusen, sophusen och tvättstugan samt vindarna där vi
behöver gå igenom ifall de gipsskivor som idag sitter mellan lägenheterna lever upp till
dagens krav och standard.

Gasoltjuvar i området
Tyvärr har vi de senaste veckorna fått till oss från ett antal boende att man har blivit av med
gasoltuberna till sina grillar och gasolvärmare. Vi ber er därför att hålla ögon och öron
öppna efter misstänksam aktivitet i området. Har ni möjlighet så skulle vi även
rekommendera att ni låser in era gasoltuber om ni har sådana till era grillar eller
gasolvärmare.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Augusti 2021

Hej,
Hoppas att ni har njutit av sommaren!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Installation av bommar vid områdets infarter
Installationen av bommarna är nu slutförd och slutbesiktning för dessa har ägt rum.
För att komma in genom bommarna krävs en speciell nyckel, varje lägenhet tillhandahålls
en nyckel som kvitteras ut av styrelsen, denna nyckel tillhör lägenheten och skall vid
ev. flytt överlåtas till den nya lägenhetsinnehavaren. Vi har lyckats nå de flesta medlemmar
med denna information och dessa har således kvitterat ut sina nycklar. Har ni inte kvitterat
ut den nyckel som tillhör er lägenhet så ber vi er att kontakta styrelsen snarast möjligt så
hjälper vi er med detta.

Ladd stolpar
Vi håller just nu på och ser över föreningens möjligheter till ladd stolpar för elbilar på
områdets förhyrda parkeringsplatser. På föreningens Facebooksida kommer vi inom kort
att lägga upp en tråd med mer detaljerad information kring möjligheter, prisbilder, etc. där
vi vill skaffa oss en bild av hur intresset för dessa ladd stolpar är hos föreningens
medlemmar.

Vi skulle därför uppskatta om ni ville deltaga i och göra er röst hörd kring detta ämne.

Sortering av matavfall
Från och med årsskiftet 2021-2022 så är det lagkrav för bostadsrättsföreningar att sortera
matavfall och särskilja detta från övrigt hushållsavfall. Styrelsen har tillsatt en särskild
grupp för detta som har i uppdrag att ta fram olika förslag på hur en sådan lösning skulle
kunna se ut för våran förening.

Vi återkommer självklart med mer detaljerad information kring detta och hur en potentiell
lösning kan komma att se ut. Men vi vill redan nu vädja till föreningens medlemmar att ha
detta i beaktning samt respektera denna sortering då kommunen kommer att utfärda böter
till föreningen och dess medlemmar inte sköter detta åtagande på ett tillfredsställande sätt.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Juli 2021

Hej,

Hoppas att ni njuter av sommarvärmen!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Installation av bommar vid områdets infarter
Under vecka 29 påbörjas installationen av bommar vid samtliga infarter in till området.
Dessa bommar installeras då vi under en längre tid haft bekymmer med såväl obehörig som
onödig bilkörning i området. Arbetet förväntas vara färdigt i mitten av vecka 30.

För att komma in genom bommarna krävs en speciell nyckel, varje lägenhet tillhandahålls
en nyckel som kvitteras ut av styrelsen, denna nyckel tillhör lägenheten och skall vid
ev. flytt överlåtas till den nya lägenhetsinnehavaren.

Vi i styrelsen har varit runt och delat ut dessa nycklar, eftersom det är semestertider så har
vi dock inte lyckats få tag på samtliga lägenhetsinnehavare ännu. Vi kommer därför att göra
ytterligare försök att nå de boende som inte har fått sin nyckel. Skulle ni ha ett behov av
dessa med kort varsel och inte har fått denna än så tar ni kontakt med
Jimmy Bergman, Österdalsvägen 58 så hjälper han er att kvittera ut nyckeln.

Kontroller på områdets parkeringar
Vi har under sommaren även haft ett ytterst flitigt parkeringsbolag hos oss, dessa har också
utfärdat flertalet kontrollavgifter på föreningens olika parkeringsplatser. Vi vill därför
påminna om att parkeringstillstånden som tillhandahålls av föreningen ska ligga synliga i
bilens framruta, detta är hyresgästens ansvar. Styrelsen kommer i fortsättningen inte ha
någon möjlighet att annullera p-böter utfärdade på varken de förhyrda platserna eller
gästparkeringarna, vi ber er därför att som boende inte slarva med de tillhandahållna
parkeringstillstånden för att undvika onödig irritation att man får betala böter på en plats
som man hyr.

Arbete med praxis påbörjat
Eftersom det inte är praktiskt möjligt att skriva in samtliga förhållningsregler i föreningens
stadgar så har vi i styrelsen påbörjat arbetet med att ta fram praxis (riktlinjer) inom
specifika områden där eventuella frågetecken kan tänkas uppstå. Just nu håller vi på att ta
fram en praxis gällande vad som gäller gällande transporter, parkering etc. när man som
lägenhetsinnehavare utför renoveringsarbete i sin lägenhet. Så fort vi är färdiga med dessa
så kommer vi se till föreningens medlemmar är införstådda med dessa genom att lägga
dessa i respektive brevlåda samt på föreningens hemsida.

Nu vill vi passa på att önska er en fortsatt trevlig sommar!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Montering av bommar

Under vecka 29 kommer arbetet med att montera bommar i föreningen att påbörjas.

Arbetet beräknas ta cirka två veckor och kommer att utföras av Miljöalliansen i Mälardalen.

Samtliga hushåll kommer att tilldelas en bomnyckel av styrelsen under vecka 28. För att säkerställa att alla boende får en egen nyckel kommer styrelsen under veckan att gå runt och kvittera ut dessa.

Varje hushåll kommer att få en bomnyckel. Tappar man bort nyckeln så får man införskaffa en ny till självkostnadspris på exempelvis Bauhaus.

Det är även viktigt att nyckeln lämnas över till ny bostadsrättsinnehavare vid flytt ihop med andra nycklar tillhörande bostaden.

Har du några frågor eller vet du med dig att du ej kommer att vara hemma under vecka 28 så kan du ta kontakt med styrelsen så vi kan ordna en kvittens vid ett annat tillfälle. Skicka då ett mail till info@salladsakern.se

Hälsningar, Styrelsen BRF Salladsåkern

Meddelande från valberedningen

Vi i valberedning har sammanställt medlemmarnas intresse inför årsstämman torsdag den 27:e maj Följande personer sitter kvar ett år till:

Christian Skoog
Jimmy Bergman
Andreas Eriksson
Johan Persson
Nicola Rabi

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:

Diana Jensen
Volkan Bilyar
Owe Lundgren
Mikael Staverud
Jan Hajdus

Alla personer med utgående mandatperiod är positiva för omval.

Följande medlemmar har anmält sitt intresse till att delta som styrelsemedlem i föreningen:

Carolina Lundqvist, Österdalsvägen 84
Veronica Hammarstrand Markus, Österdalsvägen 32
Mufid Alkass, Österdalsvägen 76
Per Söderlund, Österdalsvägen 34

Jan Hajdus, ordförande har flyttat men vill ställa upp som extern ordförande

Nicola Rabi, Österdalsvägen 64 sitter som suppleant i styrelsen och kandiderar till ordförandeposten i föreningen

Styrelsen består av 5–7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Styrelsen har ansvar för att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt och det är vi medlemmar som gemensamt är ansvariga för att välja in ledamöterna.

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Sven-Olov Persson Ghada Rabi
Österdalsvägen 12 Österdalsvägen 64
Tel 070 844 00 72 Tel 0733 58 6018
E-post:sven.persson@imola.se E-post: ghada_rabi@hotmail.com

Tveka inte att höra av er till oss om ni undrar något! Vi ses eller hörs den 27:e maj.
Hälsningar Valberedning
Ghada & Sven-O