STADGAR FOR BOSTADSRÄTTFORENINGEN SALLADSÅKERN

Grundad 2005

Antagna den 22 maj 2008
Registrerad av Bolagsverket 2009-01-05

§1 Föreningsnamn

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Salladsåkern

§2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att I föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmar för utnyttjande utan begränsning I tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt killas bostadsrättsinnehavaren.

§3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt i Järfälla kommun, Stockholms län.

§4 Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst sju ledamöter med högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Ordförande väljs på ett år. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

§5 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma. Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar I sin revisionsberättelse skall styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.

§6 Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Minst en månad före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse

§7 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelse utfärdas genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet. Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. Medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång, dock senast en månad före ordinarie stämma.

§8 På ordinarie stämma skall förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsen årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut I anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Fråga om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga anmälda ärenden

§9 Medlems röst

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. EN medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, förälder, syskon, eller barn får vara biträde eller ombud.

§10 Medlemskap

När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han antagits som medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen på sätt styrelsen bestämmer.

§11 Överlåtelse av bostadsrätt

Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem tillämpas.
En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

§12 Insats och avgifter

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2.5% och pantsättningen pantsättningaavgiften till högst 1% av de basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkt för underrättelse om pantsättning.

Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgifterna skall betalas på de sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

§13 Underhåll

Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens egendom.

§14 Fonder

Inom föreningens ska bildas en fond för yttre  underhåll och en dispositionsfond. Avsättningen till fonden för yttre underhåll skal ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt §13. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsätta till dispositionsfond.

§15 Bostadsrättshavarens ansvar

Bostdsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötsel av marken. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll.

Till det inre räknas;

 • rummens väggar, golv och tak
 • inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som tillhör lägenheten
 • glas i fönster och dörrar
 • lägenhetens utter och innerdörrar

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga av innersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vatterarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet.

För reparationer i samband med brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon son hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Detta gäller i lämpliga delar även om det förekommer ohyra i lägenheten.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv vållat gäller vad som endast om bostadsrättshavaren brustit i omsorg och tillsyn som han borde iakttagit.

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

§16 Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp I bärande konstruktioner, ändring I befintligt avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

§17 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna I förhållande till lägenheternas insatser.

Övrigt

För frågor som inte regleras I dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar.

 

Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma den 2008-03-06 samt 2008-05-22

 

Leif Bengtsberg                 Tobias Fridsjö

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas

 

Christina Hamberg             Maths Jalvemo

 

Länk till original med underskrifter